english

 

 

Firma Nexbio Sp. z o.o. powstała w roku 2015 w ramach projektu „Innova-Invest: inwestycje w innowacyjne

 

przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” realizowanego przez LPNT S.A. ze środków

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji;

 

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład zespołu wchodzą zarówno osoby z doświadczeniem naukowym

 

z zakresu genetyki i metod molekularnych, jak i praktycy,

 

mający od lat kontakt z praktycznymi aspektami

 

wykorzystywania wyników badań.

 

 

 

 

 

 

Wśród realizowanych przez członków Zespołu projektów były m.in.: 

 

 

•„Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym      pszenżycie ozimym” – projekt finansowany przez MRiRW.
 
Współautorstwo rozwiązań patentowych, m.in. w zakresie biotechnologii „Sposób wykrywania obecności genu karłowatości w materiale genetycznym pszenżyta oraz para starterów do wykrywania obecności genu karłowatości” (PL 214501 B1).
 
Praktyczne doświadczenie kierunkowe w zakresie badania środków ochrony roślin do celów rejestracyjnych w ramach współpracy z Bayer CropScience, Syngenta, Sumi Agro Poland, Cheminova, Organika Jaworzno, Dow Agro Science i in.
 
Szkolenia z zakresu biologii molekularnej zakończone certyfikatem na Massachusetts Institute of Technology (MIT).