english

Laboratorium

Nasze laboratorium, zlokalizowane w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym  wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, m.in.:

  • Sekwenator DNA typu ABI,
  • termocykler do reakcji real-time PCR ze światłowodowym systemem detekcyjnym,
  • termocyklery do reakcji PCR, również w systemie gradientowym
  • spektrofotometr III generacji do pomiarów w mikroobjętościach w technologii SmartPath.

 

Zespół

NEXBIO Sp. z o.o. powstała w roku 2015 w ramach projektu „Innova-Invest: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” realizowanego przez LPNT S.A. ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

 

W skład zespołu wchodzą zarówno osoby z doświadczeniem naukowym z zakresu genetyki i metod molekularnych, jak i praktycy, mający od lat kontakt z praktycznymi aspektami wykorzystywania wyników badań. Wśród realizowanych przez członków Zespołu projektów były m.in.:  

  • „Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin” – projekt finansowany przez NCBiR (LIDER V)
  •  „Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym” – projekt finansowany przez MRiRW
  • współautorstwo rozwiązań patentowych, m.in. w zakresie biotechnologii „Sposób wykrywania obecności genu karłowatości w materiale genetycznym pszenżyta oraz para starterów do wykrywania obecności genu karłowatości” (PL 214501 B1)
  • Praktyczne doświadczenie kierunkowe w zakresie badania środków ochrony roślin do celów rejestracyjnych w ramach współpracy z Bayer CropScience, Syngenta, Sumi Agro Poland, Cheminova, Organika Jaworzno, Dow Agro Science i in.
  • szkolenia z zakresu biologii molekularnej zakończone certyfikatem na Massachusetts Institute of Technology (MIT).